Om oss

Om oss

Barn i Byen har som formål å synliggjøre mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for ALLE barn og barnefamilier og inspirere dem til deltakelse – uavhengig av familienes økonomi, sosial bakgrunn og ressurser. Barn i Byen skal være en viktig aktør i arbeidet med å skape gode oppvekstvilkår for barn, gi dem gode valgmuligheter, og til å utjevne sosiale forskjeller. Barn i Byen er et ideelt aksjeselskap med et allmennyttig formål. Barn i Byens Kristiansandsavdeling er for tiden ute av drift grunnet manglende økonomisk støtte. Eventuelle spørsmål kan sendes til post@barnibyen.no.

Barn i Byen bruker FNs Barnekonvensjon, Artikkel 31, som en ledestjerne for vårt arbeid. Den sier at «alle barn har rett til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet». Vi vil også tilføye; «aktiviteter som er tilpasset barnets evner og interesser».

Vårt slagord er; «Gjør barndommen litt rikere».

Selskapets hovedvirksomhet er uavhengig informasjons- og opplysningsarbeid i forhold til hvilke aktiviteter barn (0–12 år) og barnefamilier kan delta på i sitt nærområde. 


Magasinet Barn i Byen distribueres til barnefamiliene i Kristiansand via alle barnehager og skoler (1–7 trinn). Barna tar med seg magasinet hjem i skole- eller barnehagesekken. Du finner også Barn i Byen på ulike steder rundt omkring i byen og bydelene, som turistinformasjonen, bibliotek, helsestasjoner, spisesteder, kulturinstitusjoner m.m. 


Privat initiativ 
 
Idéen til Barn i Byen fikk initiativtakerne ut fra erfaringer om stadig å være på etterskudd i planleggingen av aktiviteter sammen med egne barn. Omtale av aktiviteter sto gjerne i dagspressen samme dag, eller dagen etter at de hadde funnet sted. Vi ville lese om spennende kultur- og aktivitetstilbud i god tid før det skjedde. Vi ønsket å få en mulighet til å delta selv sammen med våre barn. 

I 2001 kom første utgave av magasinet Barn i Byen i Bergen. Magasinet kommer ut 5 ganger i året i Bergen. Opplag: 39 000. 
Våren 2015 ble Barn i Byen lansert i Kristiansand. Magasinet blir gitt ut 4 ganger i året i Kristiansand. Opplag: 15 000. 
I februar 2016 ble Barn i Byens nye nasjonale nettsider lansert. 

Barn i Byens oppgaver
Synliggjøring: Barn i Byen synliggjør mangfoldet av kultur- og aktivitetstilbud for alle byens barn og barnefamilier. Gjennom magasin og nettsider får foreldre (besteforeldre, tanter og onkler) komplett oversikt over tilbudet, og mulighet til å delta selv. 

Like muligheter: Alle barn har rett på gode kulturopplevelser! Gjennom Barn i Byen får alle barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud. Derfor er Barn i Byen gratis! Barnefamiliene skal få tilgang til samme informasjon – uavhengig av sosial tilhørighet, ressurser og økonomi. Derfor er barnehagene og skolene Barn i Byens viktigste distribusjonskanal. 

Gjennom Barn i Byen får alle barnefamilier lik mulighet til å bli kjent med byens opplevelsestilbud. Derfor er Barn i Byen gratis!

Gi oversikt og vekke interesse: En omfattende og langtlevende opplevelseskalender i magasinet og en oppdatert kalender på nettsidene, fungerer som en veiviser for foreldre, besteforeldre, lærere, samt SFO- og barnehageansatte, i planleggingen av aktiviteter for og med barn.

Kultur til alle: Gjennom vår unike distribusjonsform har vi mulighet til å nå og inspirere også nye familier, eller familier som tidligere ikke har oppsøkt kulturtilbud sammen med sine barn. Nettsidene gjør denne informasjonen enda mer tilgjengelig.

Fellesopplevelser: Gjennom inspirerende artikler ønsker vi å oppmuntre foreldre og barn til felles aktivitet, og dermed bidra til å styrke samspillet mellom dem. Barn i Byen gir brukerne nye idéer om hva de kan finne på sammen med barna. Det handler om å gå på oppdagelser og være turist i egen by. 

Identitet: Engasjerende kulturoppelvelser er viktige for barns utvikling av egen identitet. Et rikt kulturliv skaper også stolthet og tilhørighet til byen sin.