Damsgård skoles musikkorps

Lær deg å spille et instrument sammen med andre.

Damsgård Skoles Musikkorps er et skolekorps for barn og unge i alderen 8–19 år. Vi rekrutterer musikanter fra Damsgård skole og Holen skole på Laksevåg. Korpset har brassbandbesetning, det vil si at det består av messinginstrumenter og slagverk.

Skolekorpset har instrumentalopplæring og fellesøving en gang i uken. Gjennom sesongen spiller vi konserter og konkurranser. I tillegg har vi sosiale aktiviteter som pizzakveld, seminarer og turer.

Det første året i korpset er man aspirant, deretter er man junior før man fra det tredje året kommer inn i hovedkorpset. Mandager er fast korpsdag med fellesøving mens instrumentalopplæring stort sett gjennomføres andre dager i uken.

Øving foregår på Damsgård skole. Vi samarbeider med Damsgård skole som gir mulighet for instrumentalopplæring i SFO tid for aspiranter og juniorer.

Slik går du frem: For mer informasjon send en e-post til: styret@dsmkorps.no

Her finner dere oss: Damsgård skole, Herman Grans vei 2 (mandager)
E: styret@dsmkorps.no

www.facebook.com/dsmkorps

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 10.11

 Learn to play an instrument with others.

Damsgård Skoles Musikkorps is a school Brass Band for children and young people aged 8-19. We recruit musicians from Damsgård school and Holen school in Laksevåg. The band being a brass band, means that it consists of brass instruments and percussion.

The band has instrumental training and joint practice once a week. Throughout the year we play concerts and participate in competitions. In addition, we arrange social activities such as pizza night, seminars, trips and outings.

The first year in the band is spent as an aspirant, then a junior before you as of the third year enter the main band. Joint practice are Monday evenings, while individual instrumental training is carried out other days of the week.

Practice and instrumental training are held at Damsgård school. We collaborate with Damsgård school, which provides opportunities for instrumental training for aspirants and juniors during SFO hours.

How to proceed: For more information send us an email at: styret@dsmkorps.no

Where to find us: Damsgård skole, Herman Grans vei 2 (mondays) 
E: styret@dsmkorps.no 

www.facebook.com/dsmkorps

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 10.11