Bergen kulturskole

Har du lyst til å lære å spille et instrument? Eller kanskje du vil danse, spille teater, tegne, male, lage keramikk eller video? Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass i Bergen kulturskole!

Bergen kulturskole er et inkluderende og mangfoldig læringssted. Her kan du utfolde deg og oppleve kreativ og kunstnerisk glede gjennom musikk, dans, teater, film, maling, skulptur og tegning.

Det tilbys musikkopplæring innen flere disipliner og stilarter. I dans er det kroppen som er instrumentet, og gjennom dansen utvikles koordinasjon, kreativitet, styrke, bevegelighet og musikalitet. Teater er et samarbeidsfag. Visuelle kunstfag betyr mangfold, og er en samling fag som bruker øyet som utgangspunkt for handling.

Opplæring for barn og ungdom i alle bydeler. Undervisningen ­følger grunnskolen og fordeles over 36 uker.

Slik går du frem: Med Aktivitetskortet kan du søke om friplass på Bergen kulturskole. Gå hit for å søke mer informasjon:

www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Her finner dere oss / Where to find us: Bergen Kulturskole – Strømgaten 19
T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no

 

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 13.42

Du kan bli satt på venteliste til undervisningen. Søk her:  
www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Husk! 
Hovedsøknadsfristen på Bergen kulturskole er 1. april.

 

Would you like to learn how to play an instrument? Or perhaps do drama, dance, draw, paint, or make pottery or movies?

With the Activity Card you can apply for free admission at Bergen Culture School!

Bergen Culture School is an inclusive and diverse learning institution. Here you can evolve and experience creative and artistic joy through music, dance, theatre, film, painting, sculpture and drawing.

Music classes are offered within many disciplines and styles. In dance, the human body is the instrument through which coordination, creativity, strength, mobility and musicality is developed. Theatre is a collaborative art form. The visual arts signify diversity, encompassing disciplines that use the eye as a starting point for action.

Lessons are available for children and youths in all city boroughs. The lessons follow the school timetable of primary and lower secondary schools and are distributed over 36 weeks.

What to do: With an Activity Card you can apply for free admission to Bergen Culture School.
For more information and to apply, go to: www.bergen.kommune.no/kulturskolen 

Where to find us: Bergen Kulturskole – Strømgaten 19
T: 55 56 80 50 – E: bergen.kulturskole@bergen.kommune.no

www.bergen.kommune.no/kulturskolen

Nyheter

Sist oppdatert - 02.11.2022 13.42

If you want to attend Bergen kulturskole, remember the deadline for application every year is 1th of April. 

See the waiting list at Bergen kulturskoles for different courses: www.bergen.kommune.no/kulturskolen